1.      Fei Liu, Hai-Hong Bao, Hoi Lut Ho, Wei Jin, Shou-Fei Gao, & Ying-Ying Wang, “Multicomponent trace gas detection with hollow-core fiber photothermal interferometry and time-division multiplexing,”Optics Express 29, 43445-43453 (2021).

2.      Chen-Yu Yao, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Wei Jin, & Wei Ren, “Heterodyne interferometric photothermal spectroscopy for gas detection in a hollow-core fiber,”Sensors and Actuators B: Chemical 346, 130528 (2021).

3.      Xin-Yu Wang, Shu-Guang Li, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Pu Wang, Heike Ebendorff-Heidepriem, & Yin-Lan Ruan, “Microfluidic Raman sensing using a single ring negative curvature hollow core fiber,”Biosensors 11: 430 (2021).

4.      Jian-Xin Wang, Wei-Gen Chen, Pin-Yi Wang, Zhi-Xian Zhang, Fu Wan, Feng Zhou, Rui-Min Song, Ying-Ying Wang, & Shou-Fei Gao, “Fiber-enhanced Raman spectroscopy for highly sensitive H2 and SO2 sensing with a hollow-core anti-resonant fiber,”Optics Express 29, 32296-32311 (2021).

5.      Peng-Cheng Zhao, Hoi Lut Ho, Wei Jin, Shang-Chun Fan, Shou-Fei Gao, & Ying-Ying Wang, “Hollow-core fiber photothermal methane sensor with temperature compensation,”Optics Letters 46, 2762-2765 (2021).

6.      Zhe Zhang, Ying-Ying Wang, Min Zhou, Jun He, Chang-Rui Liao, & Yi-Ping Wang, “Recent advance in hollow-core fiber high-temperature and high-pressure sensing technology [Invited],”Chinese Optics Letters 19: 070601 (2021).

7.      Xin Zhang, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Wei Ding, & Pu Wang, “Design of large mode area all-solid anti-resonant fiber for high-power lasers,”High Power Laser Science and Engineering 9, E23 (2021).

9.      Yan Zhao, Yun Qi, Hoi Lut Ho, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, & Wei Jin, “Photoacoustic Brillouin spectroscopy of gas-filled anti-resonant hollow-core optical fibers,”Optica 8, 532-538 (2021).

10.   Xin-Yu Chen, Wei Ding, Ying-Ying Wang, Shou-Fei Gao, Fei-Xiang Xu, Hui-Chao Xu, Yi-Feng Hong, Yi-Zhi Sun, Pu Wang, Yan-Qing Lu, & Li-Jian Zhang, “High-fidelity, low-latency polarization quantum state transmissions over a hollow-core conjoined-tube fibre at around 800 nm,”Photonics Research 9, 460-470 (2021).