1.     Yi-Fan Xiong, Shi-Xian She, Yi-Zhi Sun, Ying-Ying Wang, Mao-Chun Li, Kun Zhao, Miao Yan, & Wei Ding, “Four-ray interference model for complete characterization of tubular anti-resonant hollow-core fibers,”Optics Express 30, 48061-48074 (2022).

2.      Yi-Zhi Sun, Xiao-Hong Yan, Sylvain Blaize, Renaud Bachelot, Hong Wei, & Wei Ding, “Phase-resolved all-fiber reflection-based s-NSOM for on-chip characterization,”Optics Express 30, 41118-41132 (2022).

3.     Zhen Wang, Hui Zhang, Jia-Ning Wang, Shou-Lin Jiang, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Wei Jin, Qiang Wang, & Wei Ren, “Photothermal multi-species detection in a hollow-core fiber with frequency-division multiplexing,”Sensors and Actuators B: Chemical 369: 132333 (2022).

4.      Fei-Fan Chen, Shou-Lin Jiang, Hoi Lut Ho, Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, & Wei Jin, “Frequency-Division-Multiplexed Multicomponent Gas Sensing with Photothermal Spectroscopy and a Single NIR/MIR Fiber-Optic Gas Cell,”Analytical Chemistry 94, 13473-13480 (2022).

5.      Aysan Bahari, Kyle Sower, Kai Wang, Zehua Han, James Florence, Yingying Wang, Shoufei Gao, Ho Wai Howard Lee, Marlan Scully, Aleksei Zheltikov, & Alexei Sokolov, “Background-penalty-free waveguide enhancement of CARS signal in air-filled anti-resonance hollow-core fiber,”Optics Letters 47, 4339-4342 (2022).

6.      Zhe Zhang, Yi-Feng Hong, Yu-Lin Sheng, An-Qing Jia, Xue-Qian Liu, Shou-Fei Gao, Wei Ding, & Ying-Ying Wang, “High extinction ratio and low backreflection polarization maintaining hollow-core to solid-core fiber interconnection,”Optics Letters 47, 3199-3202 (2022).

7.      Yi-Zhi Sun, Zhi Liang, Yu-Lin Sheng, Shou-Fei Gao, Zhe Zhang, An-Qing Jia, Ying-Ying Wang, & Wei Ding, “Air flowing induced thermo-optic effect for thermal sensitivity reduction in anti-resonant hollow core fibers,”Optics Express 30, 23138-23148 (2022).

8.      Yu-Fei Ma, Wei Feng, Shun-Da Qiao, Zi-Xu Zhao, Shou-Fei Gao, & YingYing Wang, “Hollow-core anti-resonant fiber based light-induced thermoelastic spectroscopy for gas sensing,”Optics Express 30, 18836–18844 (2022).

9.      Cui-Cui Lu, Yi-Zhi Sun, Chen-Yang Wang, Hong-Yu Zhang, Wen Zhao, Xiao-Yong Hu, Meng Xiao, Wei Ding, Yong-Chun Liu, & C. T. Chan, “On-chip nanophotonic topological rainbow,”Nature Communications 13: 2586 (2022).  

10.    Qiang Wang, Zhen Wang, Hui Zhang, Shou-Lin Jiang, Ying-Ying Wang, Wei Jin, & Wei Ren, “Dual-comb photothermal spectroscopy,”Nature Communications 13: 2181 (2022).

11.    Zhe Zhang, Wei Ding, An-Qing Jia, Yi-Feng Hong, Yi Chen, Yi-Zhi Sun, Shou-Fei Gao, Su-Juan Huang, & Ying-Ying Wang, “Connector-style hollow-core fiber interconnections,”Optics Express 30, 15149-15157 (2022).

12.    Yi-Feng Hong, Shou-Fei Gao, Wei Ding, Xin Zhang, An-Qing Jia, Yu-lin Sheng, Pu Wang, & Ying-Ying Wang, “Highly Birefringent Anti-Resonant Hollow-Core Fiber with a Bi-Thickness Fourfold Semi-Tube Structure,”Laser & Photonics Reviews 2100365 (2022).

13.    Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang*, Federico Belli, Christian Brahms, Pu Wang, & John C. Travers, “From Raman Frequency Combs to Supercontinuum Generation in Nitrogen-Filled Hollow-Core Anti-Resonant Fiber,”Laser & Photonics Reviews 2100426 (2022).

14.    Zhi-Yue Zhou, Ze-Feng Wang, Wei Huang, Yu-Long Cui, Hao Li, Meng Wang, Xiao-Ming Xi, Shou-Fei Gao, & Ying-Ying Wang, “Towards high-power mid-IR light source tunable from 3.8 to 4.5 µm by HBr-filled hollow-core silica fibres,”Light: Science and Applications 11: 15 (2022).

15.    Yu-Long Cui, Ze-Feng Wang, Zhi-Yue Zhou, Wei Huang, Hao Li, Meng Wang, Shou-Fei Gao, & Ying-Ying Wang, “Towards high-power densely step-tunable mid-infrared fiber laser from 4.27 to 4.43 m in CO2-filled anti-resonant hollow-core silica fibers,”Journal of Lightwave Technology 40, 2503-2510 (2022).

16.    H. Bao, W. Jin, Y. Hong, H. L. Ho, S. Gao, & Y. Wang, “Phase-Modulation-Amplifying Hollow-Core Fiber Photothermal Interferometry for Ultrasensitive Gas Sensing,”Journal of Lightwave Technology 40, 313-322 (2022).