1.     Yi-Zhi Sun, Bin-Bin Wang, Rafael Salas-Montiel, Sylvain Blaize, Renaud Bachelot, Li-Shuang Feng, & Wei Ding,“Imaging of guided waves using an all-fiber reflection-based NSOM with self-compensation of a phase drift,”Optics Letters 43, 4863-4866 (2018).

2.     Lu-Tong Cai, Andrey V. Gorbach, Yi-Wen Wang, Hui Hu, & Wei Ding,“Highly efficient broadband second harmonic generation mediated by mode hybridization and nonlinearity patterning in compact fiber-integrated lithium niobate nano-waveguides,”Scientific Reports 8: 12478 (2018).

3.    Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Wei Ding, Dong-Liang Jiang, Shuai Gu, Xin Zhang, & Pu Wang,“Hollow-core conjoined-tube negative-curvature fibre with ultralow loss,”Nature Communications 9, 2828 (2018).

4.    Jie Yu, Yange Liu, Ying-Ying Wang, Zhi Wang, Xiao-Hui Zhang, Xiao-Qi Liu, Shou-Fei Gao, Xiao-Cong Wang, & Pu Wang,“Optofluidic laser based on a hollow-core negative curvature fiber,”Nanophotonics 7: 1307–1315 (2018).

5.     Wei Ding, Ying-Ying Wang, Shou-Fei Gao, Yi-Feng Hong & Pu Wang,“Theoretical and experimental investigation of light guidance in hollow-core anti-resonant fiber,”Acta Phys. Sin. 67, 124201 (2018).

6.     Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Wei Ding, & Pu Wang,“Hollow-core negative-curvature fiber for UV guidance,”Optics Letters 43, 1347-1350 (2018).

7.     Ling Cao, Shou-Fei Gao, Zhi-Gang Peng, Xiao-Cong Wang, Ying-Ying Wang, & Pu Wang,“High peak power 2.8 μm Raman laser in a methane-filled negative-curvature fiber,”Optics Express 26, 5609-5615 (2018).

8.     A. Husakou, Y. Y. Wang, M. Alharbi, & F. Benabid,“Spatiotemporal dynamics of Raman coherence in hollow-core fibers for a pump-probe setup,”Physical Review A 97, 023814 (2018).

9. Ming Zhu, Yao-Ting Wang, Yi-Zhi Sun, Li-Jian Zhang, & Wei Ding,“Diameter measurement of optical nanofiber based on high-order Bragg reflections using a ruled grating,”Optics Letters 43, 559-562 (2018).