1.     Ying-Ying Wang & Wei Ding,“Confinement loss in hollow-core negative curvature fiber: A multi-layered model,”Optics Express 25, 33122-33133 (2017).  

2.     Yi-Zhi Sun, Li-Shuang Feng, Renaud Bachelot, Sylvain Blaize, & Wei Ding,“Full control of far-field radiation via photonic integrated circuits decorated with plasmonic nanoantennas,”Optics Express 25, 17417-17430 (2017).

3.     Kun-Yang Sui, Xian Feng, Yu-Bin Hou, Qian Zhang, Shu-Xian Qi, Ying-Ying Wang, & Pu Wang,“Glass-clad semiconductor germanium fiber for high-speed photodetecting applications,”Opt. Mater. Express 7, 1211-1219 (2017).

4.     Xiao-Lu Liu, Wei Ding, Ying-Ying Wang, Shou-Fei Gao, Ling Cao, Xian Feng, & Pu Wang“Characterization of a liquid-filled nodeless anti-resonant fiber for biochemical sensing,”Optics Letters 42, 863-866 (2017).

5.     Shou-Fei Gao, Ying-Ying Wang, Xiao-Lu Liu, Chang Hong, Shuai Gu, & Pu Wang,“Nodeless hollow-core fiber for the visible spectral range,”Optics Letters 42, 61-64 (2017).